DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również:

  • zespoły składające się z kilku urządzeń lub rodzajów wyposażenia, które zostały ze sobą połączone w celu ochrony człowieka przed jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami;
  • urządzenia lub wyposażenie ochronne, połączone z nie ochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego noszonym lub też trzymanym przez osobę, w celu wykonania określonych czynności;

Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z normą PN-Z-08053:19981) środki ochrony indywidualnej pod względem konstrukcji oraz ich ogólnego przeznaczenia można podzielić na 9 grup  (patrz tabela).

Tabela Podział środków ochrony indywidualnej według ich ogólnego przeznaczenia.

Nazwa grupy Symbol oznaczenia
Odzież ochronna U
Środki ochrony kończyn dolnych N
Sprzęt ochrony głowy G
Sprzęt ochrony twarzy i oczu T
Sprzęt ochrony układu oddechowego D
Sprzęt ochrony słuchu S
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości W
Środki izolujące cały organizm*) I
Środki ochrony kończyn górnych R

*) Środki izolujące cały organizm – stanowią połączenie odzieży gazoszczelnej oraz sprzętu izolującego ochrony układu oddechowego.

W Dyrektywie 89/686/EWG dotyczącej minimalnych wymagań stawianych środkom ochrony indywidualnej wprowadzono inny podział tych środków, niż przedstawiony w Polskiej Normie. Zgodnie z tą dyrektywą środki ochrony indywidualnej zostały podzielone na trzy kategorie, pod względem ryzyka przed którym chronią. Podział ten został podyktowany koniecznością zróżnicowania procedur certyfikacji środków ochrony indywidualnej.