Hakowy

CEL SZKOLENIA
Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku hakowego – sygnalisty, hakowego – poddźwigowego – lukowego, podsuwnicowego. Osoba ta nabędzie umiejętność oceny stanu technicznego zawiesi, posiadać uprawnienia do podwieszania ładunku oraz kierowania dźwignicowym, np. w stoczni, czy tam gdzie jest suwnica lub dźwig.

ORGANIZACJA SZKOLENIA 
Czas trwania kursu 1-2 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku hakowego

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU
Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)