OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodując straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest to proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.

Obowiązek oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej organizacji i realizacji wszystkich działań związanych z oceną. Może on przyjąć różne rozwiązania, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej i zasobów oraz rodzaju występujących zagrożeń. Problemem o zasadniczym znaczeniu jest postrzeganie oceny ryzyka zawodowego jako części procesu zarządzania ryzykiem, który przebiega wewnątrz przedsiębiorstwa i jest realizowany przy poparciu wszystkich jego pracowników Składające się na ten proces: ocena ryzyka, planowanie i realizacja wynikających z oceny działań eliminujących lub ograniczających ryzyko oraz sprawdzenie ich skuteczności, powinny prowadzić do systematycznej poprawy warunków pracy.

Firma nasza opracuje dla Państwa oceny ryzyka zawodowego dotyczące niemal wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy, nie wyłączając środowisk najbardziej niebezpiecznych i wymagających szczególnej ochrony zdrowia i życia pracowników.