P. POŻ.

  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • zagrożenie pożarowe
  • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
  • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
  • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
  • ewakuacja i procedury alarmowe
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • pomoc poszkodowanym w pożarach

posługiwanie się hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 3 godziny. W miejscach pracy w których występują szczególne zagrożenia wybuchem czas trwania zostanie dopasowany do potrzeb zakładu.

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU I EGZAMINIE:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.