SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE

Częstotliwość przeprowadzania, zakres i czas trwania okresowego szkolenia bhp określone są w § 15 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” ( Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późń. zmian.). Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz robotniczych. W przypadku osób na stanowiskach kierujących pracownikami pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Szkolenie BHP umożliwia zapoznanie się z zasadami pracy w bezpiecznych warunkach. Przedstawia formy wykonywanych obowiązków tak, aby  nie dopuścić do stanu zagrożenia oraz właściwych reakcji wobec zaistniałego niebezpieczeństwa.

Szkolenia  powinny odbywać się w godzinach pracy, jeżeli nie – czas poświęcony na szkolenie traktowany jest jako nadgodziny.

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń:

  • Wstępne
  • Okresowe
  1. Szkolenie wstępne:

pracownik odbywa przed objęciem danego stanowiska.

Dotyczy:

  • nowo zatrudnionych pracowników,
  • studentów odbywających praktykę zawodową,
  • uczniów szkół zawodowych odbywających naukę zawodu,
  • przeprowadzone jest jedynie w formie instruktażu.

dzieli się je na:

ogólne – kwestie prawa pracy, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej;

stanowiskowe – zagadnienia:  ergonomia, ryzyko zawodowe i ochrona przed nim; oddzielne dla każdego stanowiska;

      1. Szkolenie okresowe:

odbywa się w trakcie zatrudnienia, służy przypomnieniu i uaktualnieniu informacji ze szkolenia wstępnego.

Przeprowadza się je w formie:

kursu – trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,

seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,

samokształcenia kierowanego –uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia  przy zastosowaniu poczty, Internetu oraz możliwość konsultacji ze specjalistami BHP

Dotyczy:

– pracodawców i innych osób kierujących pracownikami  – przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia,

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia,

– pracowników inżynieryjno-technicznych  – przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia,

– pracowników służby BHP  – przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia,

– pracowników administracyjno-biurowych i innych  – przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Każde odbyte szkolenie powinno zostać udokumentowane:

Wstępne – oświadczeniem pracownika o jego odbyciu oraz wypełnienie „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Okresowe – zaświadczeniem od organizatora o pozytywnym wyniku egzaminu.

Powyższe dokumenty powinny znajdować się w aktach pracownika.