Uprawnienia energetyczne – SEP

ELEKTRYCZNE GRUPA I

 • Dozorowe G1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 2-4 dni

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

G1 -seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

NA STANOWISKU DOZORU – GRUPA 1:

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

zakres tematyczny:

 • Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

możliwy zakres uprawnień:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych.

CIEPŁOWNICZE GRUPA II

 • Dozorowe G2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 2 dni

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

G2 -seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

NA STANOWISKU DOZORU – GRUPA 2:

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

zakres tematyczny:

 • Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci , z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

możliwy zakres uprawnień:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 11. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych.
 • Eksploatacyjne G2 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne 

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 2 dni

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

Grupa II seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych  wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych(np. dla palaczy co).

 NA STANOWISKU EKSPLOATACJI – GRUPA 2:

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 zakres tematyczny:

 • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

możliwy zakres uprawnień:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw;
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
 11. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych

GAZOWE GRUPA III

 • Dozorowe G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 2 dni

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

G3 – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających,  magazynujących i zużywających paliwo gazowe.

NA STANOWISKU DOZORU – GRUPA 3:

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 zakres tematyczny:

 • Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw
  i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

możliwy zakres uprawnień:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 mPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. Sieci gazowe przemysłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 mPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. Urządzenia i instalacje rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. Turbiny gazowe;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 11. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych
 • Eksploatacyjne G3 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa gazowe

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania 2 dni

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

Grupa III seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, (np. dla instalatorów gazowych).

NA STANOWISKU EKSPLOATACJI – GRUPA 3:

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

zakres tematyczny:

 • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

możliwy zakres uprawnień:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 mPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 mPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. Turbiny gazowe;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 11. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych